contractdesponsorizare.pdf (105,4 kB)
Contract de sponsorizare
Nr. ______ / ___________

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Sponsor _________________________________ cu sediul în ______________________, str.________________________, nr.__________, bloc _______, scara_______, etaj_____, apartament ___, judeţ/sector __________________, CUI____________________înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ________________________, având contul nr. ___________________________________, deschis la _________________________________, reprezentată legal prin ____________________________________ în calitate de __________________________________

şi

Asociaţia ONCOCARE, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Alunis Nr.10, CIF 29707000, având cont de virament în lei RO38BRDE260SV40417772600 deschis la BRD filiala Drobeta Trunu-Severin, reprezentată prin preşedinte Tigantele Ionela, în calitate de beneficiar, s-a încheiat următorul contract:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă in sponsorizarea Beneficiarului cu suma de _______________ lei. Suma sponsorizată va fi platită în contul Beneficiarului şi va fi utilizată de acesta pentru dezvoltarea şi susţinerea serviciilor medicale de specialitate oncologică oferite tuturor bolnavilor de cancer din cadrul  Centrului de Oncologie OncoCare  din Drobeta Turnu-Severin.
Prezentul contract a fost încheiat în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind sponsorizarea (Legea nr.32/1994 şi Legea 571/2003 cu modificările la zi – Codul Fiscal, Titlul 2, cap.II, art.21, alin. 4, litera p).

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

1. Obligaţiile Beneficiarului

a.) Să folosească sponsorizarea numai în scopul menţionat la Cap. II – Obiectul contractului.
b.) Să accepte să fie menţionat de sponsor în comunicările mass-media.

2. Obligaţiile Sponsorului

Să asigure Beneficiarului suma sponsorizată, termenul de plată fiind de 30 de zile de la semnarea prezentului contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţile contractante şi este valabil până la îndeplinirea obligaţiilor de către ambele părţi, respectiv 30 de zile de la data semnării.
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
– nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. III, din prezentul contract;
– este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
– cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevazute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
– îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

VI. LITIGII

1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

VII. CLAUZE FINALE

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlatură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
3. Prezentul contract a fost încheiat într-un numar de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ________________________.

 

SPONSOR:                                                                                   BENEFICIAR:

Asociaţia Oncocare

Tigantele Ionela

     contract  de  sponsorizare. pdf (107937)